Client

PizzaSmak Dobry Warszawa

Food & Drinks

Duration

3 days

Industry

Food & Drinks

Location

Poland

Role

Lead Developers

PizzaSmak Dobry Warszawa is a popular pizza takeaway shop located in the heart of Warsaw. Known for their delicious pizzas and fast service, they wanted to expand their reach and improve customer experience by offering a seamless online ordering system. They approached UseCodify to revamp their digital presence and implement an efficient online ordering solution.

Objectives

PizzaSmak Dobry Warszawa approached UseCodify with the following objectives:

 1. Online Ordering System: Develop an intuitive and user-friendly online ordering system.
 2. Website Redesign: Refresh the website design to make it modern, appealing, and responsive.
 3. Digital Marketing Integration: Integrate digital marketing tools to enhance customer engagement and drive sales.
 4. Performance Optimization: Ensure the website performs well under high traffic, particularly during peak hours.

Challenges

 • Order Management: Streamlining the online ordering process to integrate seamlessly with the existing in-store system.
 • User Experience: Designing an easy-to-navigate website for customers of all ages.
 • Localization: Providing content and features in both Polish and English to cater to a diverse customer base.
 • Real-Time Updates: Implementing real-time order tracking and updates for customers.

Solution

To meet PizzaSmak Dobry Warszawa’s requirements, UseCodify provided the following solutions:

 1. Website Redesign:

  • Created a visually appealing and mobile-responsive design.
  • Enhanced the website’s navigation, making it easier for users to find menus, place orders, and access information.
  • Developed multilingual support to cater to both Polish and English-speaking customers.
 2. Online Ordering System:

  • Developed a custom online ordering system with a user-friendly interface.
  • Integrated secure payment gateways to handle various payment methods.
  • Implemented real-time order tracking, allowing customers to see the status of their orders from preparation to delivery.
 3. Digital Marketing Integration:

  • Integrated social media and email marketing tools to engage customers and promote special offers.
  • Added features for customer reviews and feedback to build trust and community engagement.
  • Developed a loyalty program integration to reward repeat customers and encourage frequent orders.
 4. Performance Optimization:

  • Optimized the website’s backend to handle high traffic volumes, especially during peak meal times.
  • Implemented caching and CDN solutions to ensure fast loading times and smooth performance.
  • Conducted thorough testing to identify and fix any potential issues before launch.
 5. Security Enhancements:

  • Ensured SSL encryption for secure transactions.
  • Implemented robust authentication and authorization measures to protect customer data.
  • Regularly performed security audits to maintain a secure online environment.

Results

The project resulted in significant improvements for PizzaSmak Dobry Warszawa:

 • Increased Online Orders: The new online ordering system led to a 50% increase in online orders within the first month of launch.
 • Improved User Engagement: The redesigned website saw a 35% increase in user engagement and a 20% increase in average session duration.
 • Enhanced Customer Satisfaction: Real-time order tracking and a streamlined ordering process improved customer satisfaction, reflected in a 25% increase in positive reviews.
 • Sales Growth: The integration of digital marketing tools and the loyalty program contributed to a 30% increase in repeat customers and overall sales growth.

Conclusion

UseCodify’s comprehensive digital solution provided PizzaSmak Dobry Warszawa with a modern, efficient, and user-friendly platform that significantly enhanced their online presence and customer experience. The successful implementation not only met the immediate needs of the takeaway shop but also positioned them for sustained growth and success in the competitive food and beverage market.

Testimonials

Anna Kowalska, Owner of PizzaSmak Dobry Warszawa: “The transformation brought by UseCodify has been incredible. Our new website and online ordering system have streamlined our operations and made it easier for our customers to enjoy our pizzas. We’ve seen a substantial increase in online orders and customer satisfaction. We’re thrilled with the results and look forward to continued success with UseCodify.”

About UseCodify

UseCodify specializes in creating innovative web and software solutions tailored to meet the unique needs of businesses across various industries. With a team of experienced developers, designers, and project managers, UseCodify is committed to delivering high-quality, scalable, and secure solutions that drive business success.

 


 

PizzaSmak Dobry Warszawa to popularna pizzeria na wynos zlokalizowana w sercu Warszawy. Znana z pysznych pizz i szybkiej obsługi, chciała rozszerzyć zasięg i poprawić doświadczenie klientów, oferując bezproblemowy system zamówień online. Skontaktowali się z UseCodify, aby odświeżyć swoją obecność cyfrową i wdrożyć efektywne rozwiązanie zamówień online.

Cele

PizzaSmak Dobry Warszawa skontaktowała się z UseCodify z następującymi celami:

 1. System zamówień online: Opracowanie intuicyjnego i łatwego w obsłudze systemu zamówień online.
 2. Przeprojektowanie strony internetowej: Odświeżenie projektu strony internetowej, aby była nowoczesna, atrakcyjna i responsywna.
 3. Integracja marketingu cyfrowego: Integracja narzędzi marketingu cyfrowego w celu zwiększenia zaangażowania klientów i napędzania sprzedaży.
 4. Optymalizacja wydajności: Zapewnienie, że strona działa dobrze przy dużym ruchu, szczególnie w godzinach szczytu.

Wyzwania

 • Zarządzanie zamówieniami: Usprawnienie procesu zamówień online, aby zintegrować się bezproblemowo z istniejącym systemem w sklepie.
 • Doświadczenie użytkownika: Zaprojektowanie łatwej w nawigacji strony dla klientów w każdym wieku.
 • Lokalizacja: Zapewnienie treści i funkcji w językach polskim i angielskim, aby zaspokoić potrzeby zróżnicowanej bazy klientów.
 • Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Wdrożenie śledzenia zamówień i aktualizacji w czasie rzeczywistym dla klientów.

Rozwiązanie

Aby spełnić wymagania PizzaSmak Dobry Warszawa, UseCodify dostarczyło następujące rozwiązania:

 1. Przeprojektowanie strony internetowej:

  • Stworzenie atrakcyjnego wizualnie i responsywnego projektu strony.
  • Ulepszenie nawigacji na stronie, ułatwiając użytkownikom znalezienie menu, składanie zamówień i dostęp do informacji.
  • Opracowanie wsparcia wielojęzycznego, aby zaspokoić potrzeby klientów mówiących po polsku i angielsku.
 2. System zamówień online:

  • Opracowanie niestandardowego systemu zamówień online z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.
  • Integracja bezpiecznych bramek płatności obsługujących różne metody płatności.
  • Wdrożenie śledzenia zamówień w czasie rzeczywistym, pozwalającego klientom śledzić status zamówień od przygotowania po dostawę.
 3. Integracja marketingu cyfrowego:

  • Integracja narzędzi mediów społecznościowych i e-mail marketingu w celu angażowania klientów i promowania specjalnych ofert.
  • Dodanie funkcji recenzji i opinii klientów, aby budować zaufanie i zaangażowanie społeczności.
  • Opracowanie integracji programu lojalnościowego, aby nagradzać stałych klientów i zachęcać do częstych zamówień.
 4. Optymalizacja wydajności:

  • Optymalizacja backendu strony w celu obsługi dużych wolumenów ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu.
  • Wdrożenie rozwiązań cachingowych i CDN w celu zapewnienia szybkiego ładowania i płynnego działania.
  • Przeprowadzenie gruntownych testów w celu identyfikacji i naprawy wszelkich potencjalnych problemów przed uruchomieniem.
 5. Ulepszenia bezpieczeństwa:

  • Zapewnienie szyfrowania SSL dla bezpiecznych transakcji.
  • Wdrożenie solidnych mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji w celu ochrony danych klientów.
  • Regularne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa w celu utrzymania bezpiecznego środowiska online.

Wyniki

Projekt przyniósł znaczące ulepszenia dla PizzaSmak Dobry Warszawa:

 • Zwiększenie liczby zamówień online: Nowy system zamówień online przyczynił się do wzrostu liczby zamówień online o 50% w pierwszym miesiącu po uruchomieniu.
 • Poprawa zaangażowania użytkowników: Przeprojektowana strona odnotowała wzrost zaangażowania użytkowników o 35% i wzrost średniego czasu trwania sesji o 20%.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: Śledzenie zamówień w czasie rzeczywistym i usprawniony proces składania zamówień poprawiły zadowolenie klientów, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście pozytywnych opinii o 25%.
 • Wzrost sprzedaży: Integracja narzędzi marketingu cyfrowego i programu lojalnościowego przyczyniła się do wzrostu liczby stałych klientów o 30% oraz ogólnego wzrostu sprzedaży.

Wniosek

Kompleksowe rozwiązanie cyfrowe od UseCodify zapewniło PizzaSmak Dobry Warszawa nowoczesną, efektywną i przyjazną dla użytkownika platformę, która znacząco poprawiła ich obecność online i doświadczenie klientów. Udane wdrożenie nie tylko spełniło bieżące potrzeby pizzerii na wynos, ale także przygotowało ją na przyszły wzrost i sukces na konkurencyjnym rynku gastronomicznym.

Referencje

Anna Kowalska, właścicielka PizzaSmak Dobry Warszawa: “Transformacja przeprowadzona przez UseCodify była niesamowita. Nasza nowa strona internetowa i system zamówień online usprawniły nasze operacje i ułatwiły naszym klientom korzystanie z naszych pizz. Zauważyliśmy znaczący wzrost liczby zamówień online i zadowolenia klientów. Jesteśmy zachwyceni wynikami i czekamy na dalsze sukcesy z UseCodify.”

O UseCodify

UseCodify specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań internetowych i programistycznych dostosowanych do unikalnych potrzeb firm w różnych branżach. Dzięki zespołowi doświadczonych programistów, projektantów i menedżerów projektów, UseCodify jest zaangażowane w dostarczanie wysokiej jakości, skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań, które napędzają sukces biznesowy.

PIZZASMAK DOBRY WARSZAWA

Demo

Grow your business today

Have a project? Perhaps an idea on mind? Contact us and
we are here to grow your digital presence!

Grow your business today

Have a project? Perhaps an idea on mind? Contact us and
we are here to grow your digital presence!

Join Our Newsletter

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
© 2023 · UseCodify. All Rights Reserved
 • Home
 • Services
 • Portfolio
 • Blog
 • Contact